Obchodní podmínky

SMLUVNÍ PODMÍNKY

1. Vlastnictví

A) Prodávající prodává zboží specifikované na straně 1 této smlouvy. Kupující toto zboží do svého vlastnictví přijímá.

B) Smluvní strany ve smyslu ustanovení § 2132 občanského zákoníku ujednaly, že zboží zůstává do úplného zaplacení kupní ceny ve vlastnictví prodávajícího.

2. Platební a dodací podmínky

A) Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu po podpisu této smlouvy zálohu ve výši 20-60 % kupní ceny podle druhu zboží.

B) V případě stornování závazné objednávky je prodávající oprávněn zúčtovat poskytnutou zálohu jako poplatek k pokrytí výdajů spojených s objednáním zboží. Poskytnutá záloha se považuje za smluvní pokutu, k jejíž úhradě je kupující povinen v případě stornování závazné objednávky. Výše smluvní pokuty se sjednává ve výši zaplacené zálohy.

C) Kupní cena je cenou netto (čistou), ve které jsou již obsazeny skonto a rabat.

D) Jestliže se kupující dostane do prodlení s placením doplatku kupní ceny, vzniká právo prodávajícímu na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z nedoplatku kupní ceny za každý den prodlení do úplného zaplacení zboží.

E) Jestliže se kupující dostane do více než 30 denního prodlení s placením doplatku kupní ceny, je prodávající oprávněn od této smlouvy odstoupit. Případným odstoupením od této smlouvy není dotčeno právo na úhradu smluvních pokut dle těchto podmínek, event. právo na náhradu škody.

F) Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na právo na náhradu škody vzniklé z porušení utvrzené povinnosti.

G) Mezi smluvními stranami byl ujednán předběžný termín dodání zboží, který je uveden na straně 1 této smlouvy. Prodávající je oprávněn v odůvodněných případech termín dodání zboží prodloužit, zejména jestliže bez jeho zavinění dojde k prodloužení termínu dodání zboží od jeho subdodavatelů. Jako nejzazší termín dodání se stanovuje lhůta 140 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. 

3. Práva z vadného plnění – spotřebitel

A) Vyskytne-li se u zboží vada, musí kupující spotřebitel bez zbytečného odkladu právo z vady uplatnit u prodávajícího, a to v provozovně prodávajícího, která je uvedena v živnostenském rejstříku.

B) Vada zboží je u prodávajícího řádně uplatněna okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího spotřebitele oznámení o vadě, kupující spotřebitel prodávajícímu doloží existenci vady a předloží prodávajícímu originál nebo kopii prodejního dokladu.

C) Kupující spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. U použitého zboží činí tato doba dvanáct měsíců.

D) Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady.

E) Kupující spotřebitel sdělí prodávajícímu, jaké právo z vady si zvolil, při uplatnění vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

F) Kupující spotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, zejména je povinen umožnit prohlídku reklamované věci, její převzetí prodávajícím a její opravu. Po dobu prodlení kupujícího s poskytnutím součinnosti prodávajícímu neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

G) Právo z vadného plnění kupujícímu spotřebiteli nenáleží, pokud

a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, tj. zejména vlhkostí, vysokou teplotou, povětrnostními vlivy a nevhodným užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,
d) vyplývá-li to z povahy věci,
e) věděl-li kupující spotřebitel před převzetím věci, že věc má vadu, anebo
f) pokud kupující spotřebitel vadu sám způsobil.

H) V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 44
110 00 Praha 1

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

4. Práva z vadného plnění – nespotřebitel

A) Prokáže-li se u zboží vada, musí kupující nespotřebitel neprodleně právo z vady uplatnit písemně u prodávajícího.

B) Vada zboží je u prodávajícího řádně uplatněna okamžikem, kdy prodávající obdrží od kupujícího nespotřebitele písemné oznámení o vadě, kupující nespotřebitel prodávajícímu doloží existenci vady a předloží prodávajícímu originál nebo kopii prodejního dokladu.

C) Je-li vadné plnění v případě kupujícího nespotřebitele nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nespotřebitel právo na odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě vadného plnění, které je podstatným porušením smlouvy, má kupující nespotřebitel právo na odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

D) Kupující nespotřebitel je povinen poskytnout prodávajícímu součinnost potřebnou pro vyřízení reklamace, zejména je povinen umožnit prohlídku reklamované věci, její převzetí prodávajícím a její opravu. Po dobu prodlení kupujícího nespotřebitele s poskytnutím součinnosti prodávajícímu neběží lhůta pro vyřízení reklamace.

E) Kupující nespotřebitel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy nebo při převzetí zboží, nebo jedná-li se o vadu, kterou způsobil kupující nespotřebitel.

5. Zpětná koupě zboží

A) Kupující je oprávněn nabídnout podávajícímu zboží ke zpětné koupi. Prodávající je oprávněn tuto nabídku za základě vlastního uvážení přijmout či odmítnout.

B) Jestliže dojde ke zpětné koupi zboží, bude cena po vzájemné dohodě určována na základě následujících předběžných zásad. U nábytku bude původní kupní cena snížena v průběhu prvních 6 měsíců od prodeje o 35%, v průběhu 6-12 měsíců o 45% a za každý další kalendářní měsíc o 5%. U sedacích souprav, koberců a elektrických zařízení bude původní kupní cena snížena v průběhu prvních 6 měsíců od prodeje o 40%, v průběhu 6-12 měsíců o 50% a za každý kalendářní měsíc o 10%.

6. Ostatní ujednání

A) Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, event. ostatních obecně závazných právních předpisů.

B) Místně příslušným soudem je v případě sporů, kdy je kupující nespotřebitelem, pro obě smluvní strany Okresní soud v Plzeň – město nebo Krajský soud v Plzni. Prodávající má však právo dožadovat se svých nároků v sídle kupujícího.

C) Kupující prohlašuje, že se seznámil se stavem zboží. Toto prohlášení kupující stvrzuje převzetím zboží.

D) Kupující bere na vědomí, že drobná odchylka od zejména vizuálního provedení zboží se nepovažuje za vadu.

E) Kupující výslovně potvrzuje, že byl seznámen se zásadami řádného užívání zboží. Toto potvrzení kupující stvrzuje převzetím zboží.

F) Prodávající informuje v souladu s ustanovením § 14 zákona o ochraně spotřebitele kupujícího spotřebitele, že věcně příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce. Bližší informace lze nalézt na: www.coi.cz.

G) Smluvní strany prohlašují, že si tuto kupní smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly a tento je projevem jejich svobodné a vážné vůle.

TOP