Zpracování osobních údajů

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Nábytek Brückl spol. s r.o.

se sídlem Dvořákova 2735/2a, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00669300, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C vložce 121, jako správce osobních údajů, Vás zejména jako naše zákazníky informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů.

V textu se dozvíte zejména:
1. jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
2. za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
3. komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
4. po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit.

Rozsah zpracování osobních údajů

Naše společnost zpracovává tyto osobní údaje:
a) jméno, příjmení, titul, popř. státní občanství, místo narození či rodinný stav,
b) datum narození, popř. rodné číslo,
c) identifikační číslo a daňové identifikační číslo,
d) adresa trvalého pobytu nebo korespondenční adresa,
e) telefonní číslo nebo,
f) e-mailová adresa,
g) číslo občanského nebo řidičského průkazu,
h) profese a zaměstnavatel,
i) celkový čistý měsíční příjem.

Tyto údaje získáváme od Vás při uzavírání smluv nebo z veřejně dostupných rejstříků (např. obchodní rejstřík nebo živnostenský rejstřík). Nad to zpracováváme kamerové záznamy z kamerových zařízeních, která se nacházejí v prostorách naší provozovny na adrese Dvořákova 2735/2a, 320 13 Plzeň.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme pro účely plnění našich povinností vyplývajících s Vámi uzavřené smlouvy, a to zpravidla ze smlouvy kupní, anebo v rámci provádění opatření přijatých před uzavřením smlouvy. Vaše údaje zpracováváme dále v souvislosti s plněním našich zákonných povinností či v souvislosti s ochranou našich práv (zejména vymáhání pohledávek). Údaje z kamerových záznamů zpracováváme pouze za účelem ochrany majetku Společnosti, zaměstnanců a třetích osob. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat naše Společnost. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat těmto zpracovatelům, kteří jsou zavázáni stejnou mírou ochrany údajů, jakou Vám poskytuje naše Společnost:
a) přepravcům;
b) externí advokátní kanceláři;
c) externí účetní;
d) zpracovatelům, kteří naší Společnosti poskytují serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
e) popř. zpracovateli, který pro Vás na Vaši žádost zajišťuje úvěrové produkty.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo na přístup k osobním údajům;
b) právo na opravu;
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“);
d) právo na omezení zpracování údajů;
e) právo vznést námitku proti zpracování; a
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může být požadována přiměřená úhrada administrativních nákladů.
Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.
Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.
Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Ochrana Vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou pod neustálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou, kdy naše Společnost disponuje moderními kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávaných údajů před neoprávněným přístupem, přenosem, ztrátou, zničením či zneužitím.

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.

TOP